Corporate Social Responsibility

Medlemskap i FNs Global Compact

År 2009 anslöt sig Georg Jensen till FN:s Global Compact.

FN:s Global Compact bygger på tio principer och internationellt överenskomna principer för hållbar utveckling. De omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. 

Georg Jensen åtar sig att kontinuerligt förebygga och mildra negativ påverkan på principerna i FN:s Global Compact-principer, samtidigt som vi strävar efter att bidra till att uppfylla de principer som är relevanta för vår verksamhet.

Vår styrning när det gäller hantering av negativa effekter ska vara i linje med den globala minimistandard som fastställs i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), som även tillämpas i OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Georg Jensen har införlivat dessa 10 principer i styrningsstrukturen och i vårt arbetssätt, och vi strävar efter att ständigt göra nödvändiga förbättringar i förhållande till Georg Jensens sociala ansvar.

Georg Jensen åtar sig därför att skapa kontinuerlig due diligence och effektiva mekanismer för att göra det möjligt för berörda personer att göra sin röst hörd och rätt myndigheter att få information om betydande effekter på miljön eller på antikorruption.

 

Medlemskap i Responsible Jewellery Council

2021 gick Georg Jensen med Responsible Jewellery Council (RJC).

RJC är en standardiseringsorganisation som har etablerats för att främja ansvarsfulla etiska och mänskliga rättigheter samt sociala och miljövänliga metoder i hela leveranskedjan och omfattar diamant-, guld- och platinasmycken.

RJC har utvecklat en benchmark-standard och mekanismer för att verifiera ansvarsfull affärspraxis genom tredjepartsrevisioner.

Som medlem i RJC har vi åtagit oss att implementera och driva våra smyckes- och klockverksamhet i enlighet med RJCs uppförandekod.

Vi är fast beslutna att integrera etiska och mänskliga rättigheter samt social och miljömässig hänsyn i vår dagliga verksamhet.

 

CSR-policy

De tio principerna i FN:s Global Compact

Uppförandekod för anställda hos Georg Jensen

Uppförandekod för leverantörer

Förklaring om slaveri och människohandel 2021

Georg Jensen -  Ursprungsdeklaration av råmaterial

 

Georg Jensen A/S

COP rapporter:

Annual Sustainability Report 2022 incl. GRI Content Index

COP 2021

COP 2020

COP 2019

COP 2018

COP 2017

COP 2016

COP 2015

COP 2014

COP 2013

COP 2012

COP 2011

COP 2010

COP 2009

 

För ytterligare information, kontakta

csr@georgjensen.com