Medlemsvillkor

Georg Jensen kundklubb

Senast uppdaterad 09 juli 2014.

See English version below

 1. Inledning

  1. På Georg Jensen vet vi att du bryr dig om din personliga integritet och om de villkor som gäller för ditt medlemskap i Georg Jensen kundklubb. Eftersom vi gärna vill uppfylla dina behov och respektera dina önskemål har vi antagit de riktlinjer och åtgärder som beskrivs in denna Integritetspolicy.
  2. Georg Jensen Silver AB (härefter “Georg Jensen”, “oss” eller “vi”) är den personuppgiftsansvarige och, följaktligen, ansvarig för alla personuppgifter som du lämnar till oss i samband med ditt medlemskap i Georg Jensen kundklubb. Som personuppgiftsansvarig kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204).
  3. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom denna Integritetspolicy och skriver ut och sparar en kopia av den.
  4. Din användning av vår webbplats och tjänster omfattas av de vid var tid gällande allmänna villkoren. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om de allmänna villkoren, som finns tillgängliga på www.georgjensen.com.
 2. Samtycke och begäran om Georg Jensens marknadsföringsmaterial

  1. Genom att bli medlem i Georg Jensen kundklubb, godkänna denna Integritetspolicy och/eller förse oss med dina personuppgifter, samtycker du till insamlingen, behandlingen och överföringen av dina personuppgifter såsom beskrivet i denna Integritetspolicy. Vidare intygar och samtycker du till att du inte är under 18 år.
  2. Syftet med ett medlemskap i Georg Jensen kundklubb är bland annat att få e-post och SMS från oss avseende kampanjerbjudande och annat marknadsföringsmaterial om våra produkter. Följaktligen, genom att förse oss med din e-postadress och mobilnummer och genom att bli medlem i Georg Jensen kundklubb, ber du oss att skicka vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudande och annat marknadsföringsmaterial om våra produkter till dig under den tid som du är medlem i kundklubben. Nyhetsbrevet etc. kommer att skickas till den e-postadress och/eller det mobilnummer som du har tillhandahållit oss.
 3. vilka personuppgifter vi samlar in och använder

  1. När du skapar en medlemsprofil, måste du förse oss med följande uppgifter: fullständigt namn, e-postadress, mobilnummer, land och kön.
  2. Vi kan också komma att samla in följande uppgifter: telefonnummer, adress, ålder, födelsedatum, produktintressen, livsstilsintressen, butik och/eller butiksbiträde som föredras, civilstånd och bröllopsdatum. Dessa uppgifter kommer endast att samlas in av oss om du aktivt uppger dem på vår webbplats eller lämnar dem till butiksbiträdena i våra butiker. Om du inte vill att vi ska samla sådana uppgifter, vänligen uppge dem inte på vår webbplats eller lämna dem inte till våra butiksbiträden.
  3. Vidare kan vi komma att samla in följande uppgifter:
   • uppgifter om transaktioner kopplade till din medlemsprofil, innefattande transaktioner som har gjorts på vår webbplats eller i våra butiker, och uppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra sådana transaktioner,
   • uppgifter om hur du agerar till följd av våra nyhetsbrev och ditt beteende i vår webbshop,
   • dina personuppgifter när du deltar i eller svarar på en tävling, undersökning eller andra säljfrämjande funktioner. I dessa fall kommer du att underrättas särskilt om villkoren för att medverka och om vilka personuppgifter som kommer att samlas in i samband med tävlingen, undersökningen eller de säljfrämjande funktionerna.
 4. Syftet med vår insamling och använding

  1. Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att förse dig med Georg Jensen kundklubbens tjänster, för att förstå dina behov och för att förse dig med bättre produkter och tjänster.
  2. Vidare använder vi dina uppgifter för att kommunicera med dig, för att hålla reda på dina registrerade inköp, för att uppdatera dig om produkter, tjänster och förmåner, för att anpassa vår webbplats för dig, för att kontakta dig i samband med marknadsundersökningar och för att förse dig med marknadsföringsmaterial och information, nyhetsbrev och annan information som skulle kunna vara intressant för dig baserat på dina intressen. Därutöver kommer dina uppgifter att användas för statistiska och demografiska syften.
 5. överföring av dina personuppgifter

  1. Vi kommer endast att överföra personuppgifter i den omfattning som anges i denna Integritetspolicy.
  2. Ditt namn, telefonnummer, e-postadress och medlemskapsnummer kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Georg Jensen-koncernen om du identifierar dig själv som medlem i Georg Jensen kundklubb till dessa bolag, däribland vid besök av Georg Jensen-butiker i andra länder.
  3. Om du besöker en Georg Jensen-butik utanför EU och du i butiken själv identifierar dig som medlem i Georg Jensen kundklubb kan butiksbiträdet komma att söka efter dig i kundklubbens databas. Om så är fallet, kommer ditt namn, telefonnummer, e-postadress och medlemsnummer att överföras till landet där butiken ligger. Genom att identifiera dig själv som medlem i Georg Jensen kundklubb i butiken, samtycker du till överföringen av dina personuppgifter till landet där butiken ligger.
  4. Vidare kan vi komma att överföra dina personuppgifter till tredje man som hjälper oss vid behandlingen av dina beställningar och/eller leveransen av dina beställningar för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
  5. Vårt moderbolag, Georg Jensen A/S, Danmark, åtar sig den tekniska driften av vår webbplats och IT, och använder sig i detta sammanhang av en underleverantör. Följaktligen agerar Georg Jensen A/S som personuppgiftsbiträde för vår räkning och Georg Jensen A/Ss underleverantörer agerar som underbiträden. Detta innebär att de personuppgifter som du tillhandahåller oss överförs till Georg Jensen A/S och Georg Jensen A/Ss underleverantörer.
  6. Samtliga ovannämnda överföringar omfattas av avtal som säkerställer att den part som tar emot dina personuppgifter (a) har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig åtkomst, förlust, förstörelse, stöld, användning eller utlämnande; (b) har begränsat åtkomsten till dina personuppgifter till endast de anställda som behöver uppgifterna för att möjliggöra för biträdet att utföra sina tjänster; (c) endast behandlar personuppgifterna såsom anges i denna Integritetspolicy och i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204), och (d) inte kommer att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som avser utförandet av tjänsterna eller i enlighet med våra skriftliga instruktioner. 
 6. Rätt till åtkomst och rättelse

  1. Du kan närsomhelst få åtkomst till, granska, rätta, uppdatera, ändra eller radera vissa eller alla uppgifter som har registrerats under din medlemsprofil. Logga in på ditt konto på vår webbplats, gå till din medlemsprofil och utför önskad åtgärd.
  2. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, syftet med vår behandling, vem som tar emot dina personuppgifter och uppgifternas uppkomst, vänligen kontakta oss i enlighet med vad som anges i punkten 10. Likaså, om du vill att vi ska rätta, uppdatera eller radera dina personuppgifter och/eller medlemsprofil, vänligen kontakta oss i enlighet med vad som anges i punkten 10. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid. Vänligen notera att en förfrågan ska, enligt den svenska personuppgiftslagen (1998:204), göras skriftligen och vara undertecknad av dig.
  3. Om din medlemsprofil raderas kommer vi att upphöra med insamlingen av dina personuppgifter och radera de personuppgifter vi har om dig.
  4. Oaktat ovanstående kommer vi att lagra dina personuppgifter om vi har skyldighet att göra det enligt lag. Följaktligen kan vi komma att lagra dina personuppgifter efter att uppgifterna har raderats från din medlemsprofil i den mån detta krävs av redovisningsskäl eller andra rättsliga skyldigheter som vi har. 
 7. Cookies

  1. Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras i din webbläsare och som känner igen dig som en unik användare.
  2. Cookies kan komma att användas för följande syften:
   • att förbättra vår webbplats användbarhet och anpassa webbplatsen för dig,
   • att analysera användningen av vår webbplats, innefattande att inhämta statistik om våra besökare,
   • vid administrationen av webbplatsen, innefattande att möjliggöra användningen av e-handelsfunktioner,
   • riktad reklam från oss och tredje part.
  3. Genom att använda vår webbplats och/eller godkänna denna Policy, samtycker du till vår användning av cookies.
  4. Du kan hitta mer information om hur vi använder cookies, däribland hur du avvisar cookies, här.
 8. lösenord

  1. Du måste skydda ditt användarnamn och lösenord. Ditt lösenord måste förbli konfidentiellt och du måste vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra ett utlämnande av lösenordet. Följaktligen får du inte avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon och du måste komma ihåg att logga ut från ditt konto i slutet av varje session.  
 9. ändringar i integritetspolicyn

  1. Om vi beslutar oss för att väsentligen ändra denna Integritetspolicy kommer vi, om så krävs, kontakta dig på den e-postadress som du har angivit i din medlemsprofil. Vidare kommer vi att publicera ett meddelande på vår webbplats angående ändringarna och publicera den nya versionen av Integritetspolicyn på webbplatsen för att hålla dig uppdaterad om den senast gällande versionen. Datumet för Integritetspolicyn kommer att visas högst upp i Policyn.
  2. Om du inte godkänner en sådan ändrad Integritetspolicy, ska du avsluta ditt medlemskap och avstå från att använda våra tjänster för klubbmedlemmar. Följaktligen, om du har kvar ditt medlemskap utgör det ett bindande godkännande av den ändrade Integritetspolicyn.
 10. kontaktinformation

  1. Om du har några frågor om eller funderingar kring denna Integritetspolicy och/eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

   E-post: onlinestore@georgjensen.com
   Telefonnummer: +45 38149898

   Georg Jensen A/S
   Søndre Fasanvej 7
   DK-2000 Frederiksberg
   Denmark

   Organisationsnummer: 26573645

 

English version

Georg Jensen customer club

Updated 9 July 2014

 1. Introduction

  1. At Georg Jensen, we know you care about your personal privacy and about the terms and conditions that govern your membership of the Georg Jensen customer club. Because we are dedicated to serving your needs and respecting your preferences, we have adopted the policies and practices described in this Privacy Policy.
  2. Georg Jensen Silver AB (hereinafter “Georg Jensen”, “us” or “we”) is the data controller and, accordingly, responsible for all personal data you provide to us in connection with your membership of the Georg Jensen customer club. As the data controller, we will process all your personal data in accordance with the Swedish Personal Data Act (1998:204).
  3. We recommend that you read this Privacy Policy thoroughly and print out and keep a copy of the Policy.
  4. Your use of our web site and services is subject to the general terms and conditions in force at any time. You are responsible for keeping yourself informed of the general terms and conditions, which are available on www.georgjensen.com.
 2. Consent and request for Georg Jensen’s marketing material

  1. By becoming a member of the Georg Jensen customer club, accepting this Privacy Policy and/or providing us with your personal data, you consent to the collection, processing and transfer of your personal data as described in this Privacy Policy. You further represent and agree that you are not under the age of 18.
  2. The purpose of a membership of the Georg Jensen customer club is, among other things, to receive emails and text messages from us regarding promotional offers and other marketing materials regarding our products. Accordingly, by providing us with your email address and mobile phone number and becoming a member of the Georg Jensen customer club, you are requesting us to send you our newsletter, our promotional offers and other marketing materials regarding our products for the duration of your membership of the customer club. The newsletter etc. will be sent to the email address and/or the mobile phone number you provide to us.
 3. What personal data we collect and use

  1. When creating a membership profile, you are required to provide us with the following information: full name, e-mail address, mobile number, country and gender.
  2. We may also collect the following information: telephone number, address, age, date of birth, product interests, lifestyle interests, preferred store and/or sales assistant, marital status and wedding date. This information will only be collected if you actively submit it on our website or provide it to the shop assistants in our stores. If you do not want us to collect such information, please do not submit it or provide it to our shop assistants.
  3. We may further collect the following information:
   • information regarding transactions connected to your membership profile, including transactions made on our website and stores, and information which are necessary to perform such transactions,
   • information regarding your behavioural response to our newsletters and your behaviour in our online shop,
   • your personal data when you enter or respond to a contest, survey or other promotional features. In these situations, you will be specifically informed about the terms and conditions for participating and which personal data that will be collected in connection with the contest, survey or promotional feature.
 4. Purpose of our collection and use

  1. We collect and use your personal data to supply you with the Georg Jensen customer club services, to understand your needs and to provide you with better products and services.
  2. Furthermore, we use your information to communicate with you, to keep track of your registered purchases, to update you on products, services and benefits, to personalise our website for you, to contact you in connection with marketing research and to provide you with marketing material and information, newsletters or other information that could be of interest to you based on your particular interests. In addition, your information will also be used for statistical and demographic purposes.
 5. Transfer of your personal data

  1. We will only transfer personal data to the extent described in this Privacy Policy.
  2. Your name, telephone number, e-mail address and membership number may be disclosed to other entities belonging to the Georg Jensen group of companies if you identify yourself as a member of the Georg Jensen customer club to these entities, including when visiting Georg Jensen stores in other countries.
  3. If you visit a Georg Jensen store outside the EU and you identify yourself as a member of the Georg Jensen customer club in the store, the shop assistant may look you up in our customer club database. If so, your name, telephone number, email address and membership number will be transferred to the country of the store. By identifying yourself as a member of the Georg Jensen customer club in the store, you consent to the transfer of your personal data to the country where the store is located.
  4. We may further transfer your personal data to third parties who assist us when processing your orders and/or delivering your orders to fulfil our commitments to you.
  5. Our parent company, Georg Jensen A/S, Denmark, undertakes the technical operation of our website and IT, and Georg Jensen A/S uses in this connection a subcontractor located in Denmark and Russia. Accordingly, Georg Jensen A/S acts as data processor on our behalf and Georg Jensen A/S’s subcontractor acts as sub- processor. This implies that the personal data you provide to us are transferred to Denmark and Russia.
  6. All of the above-mentioned transfers are subject to agreements ensuring that the party receiving your personal data (a) has implemented appropriate technical and organizational measures to safeguard your personal data against any unauthorized or unlawful access, loss, destruction, theft, use or disclosure; (b) has limited the access to your personal data only to those employees who need the data to enable the processor to perform its services; (c) only processes the personal data as specified by this Privacy Policy and in accordance with the Swedish Personal Data Act (1998:204), and (d) will not use your personal data for any purposes other than those related to the performance of the services or pursuant to our written instructions.
 6. Right of access and rectification

  1. You may, at any time, access, review, correct, update, change or delete some or all of the information registered under your member profile. Log into your account on our website, go to your membership profile, and make the desired changes.
  2. If you wish know which personal data we hold about you, the purpose of our processing, who receives your personal data and the origin of the information, please contact us as specified in section 10. Likewise, if you wish us to correct, update or delete your personal data and/or your member profile, please contact us as specified in section 10. We will respond to your request within a reasonable period of time. Please note that any requests, according to the Swedish Personal Data Act (1998:204), shall be in writing and duly signed by you.
  3. If your member profile is deleted, we will discontinue collection of your personal data and the personal data we hold about you will be deleted.
  4. Notwithstanding the above, we will store your personal data if obliged to do so by law. Accordingly, we may store your personal data after the data are deleted from your membership profile to the extent this is required for accounting reasons or other legal obligations we are subject to.
 7. Cookies

  1. We use cookies on our website. A cookie is a small text file which is stored in your web browser and which registers you as a unique user.
  2. Cookies may be used for the following purposes:
   • to improve our website's usability and to personalise the website for you,
   • to analyse the use of our website, including to gather statistics about visitors,
   • in the administration of the website, including to enable the use of any e-commerce facilities,
   • targeted advertising from us and third parties.
  3. By using our website and/or agreeing to this Policy, you consent to our use of cookies.
  4. You can find more information on how we use cookies, including how to disable cookies, here.
 8. Passwords

  1. You must safeguard your user name and password. Your password must remain confidential and you must take all reasonable steps to prevent disclosure the password. Accordingly, you should not disclose your user name and password to anyone and you should remember to sign out of your account at the end of each session.
 9. Changes to the privacy policy

  1. If we decide to materially change this Privacy Policy, we will, where required, contact you on the email address you have stated in your membership profile. We will further post a notice on our website regarding the changes and post the new version of the Privacy Policy on the website in order to keep you informed of the latest version at any time. The date of the Privacy Policy will appear at the top of the Policy.
  2. If you do not accept such revised Privacy Policy, you should terminate your membership and refrain from using our club member services. Accordingly, if you maintain your membership this constitutes your binding acceptance of the revised Privacy Policy.
 10. Contact information

  1. If you have any questions or concerns about this Privacy Policy and/or the processing of your personal data, please contact us at:

   E-mail: onlinestore@georgjensen.com
   Phone number: +45 38149898

   Georg Jensen A/S
   Søndre Fasanvej 7
   DK-2000 Frederiksberg
   Denmark

   Business Registration Number: 26573645