Konkurrencer

Konkurrencebetingelser og -vilkår for tilmeldingskonkurrencen i januar 2020

 1. Arrangøren af denne konkurrence er Georg Jensen A/S, CVR-nr. 26573645 (herefter kaldet “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurrencen begynder d. 22.01.2020 og slutter d. 13.02.2020.
 3. Denne konkurrence er åben for alle over 18 år med undtagelse af medarbejdere i Georg Jensen-koncernen, deltagende eller associerede virksomheder og reklamebureauer samt familiemedlemmer til disse. Når vinderen bliver kontaktet, skal denne kunne fremvise dokumentation for at være over 18 år.
 4. Kun én deltagelse pr. person. Alle ekstra deltagelser vil blive diskvalificeret.
 5. Georg Jensen frasiger sig ansvaret for deltagelser, der går tabt, forsinkes, fejldirigeres, er ufuldstændige eller ikke kan leveres eller indtastes af enhver teknisk eller anden årsag.
 6. Deltagelse i denne konkurrence kan kun ske online.
 7. Deltagelse i konkurrencen er ikke betinget af køb.
 8. Konkurrencens præmie er 10017505 2019 Curve heart pendant silver/YG 4995 DKK.
 9. Præmien kan ikke byttes til andre varer eller sin pengeværdi. Georg Jensen forbeholder sig ret til at erstatte præmien med varer af tilsvarende eller højere værdi, såfremt den annoncerede præmie eller dele af den af en eller grund skulle blive utilgængelig.
 10. Vinder udvælges tilfældigt af Georg Jensen blandt alle de kvalificerede deltagere d. 14.02.2020.
 11. Georg Jensens udvælgelse af de(n) vindende deltager(e) er endelig.
 12. Georg Jensen påtager sig intet ansvar for hvilken som helst form for beskadigelser, tab, forpligtelser, skader eller skuffelser, der måtte overgå dig som følge af din deltagelse i konkurrencen, din accept af præmien eller hvis du ikke bliver udvalgt som vinder.
 13. Georg Jensen vil kontakte vinderne pr. e-mail d. 14.02.2020. Hvis vinderen ikke svarer inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse herom, mister vinderen præmien og Georg Jensen vil have ret til at udpege en ny vinder. Den nye vinder vil så have 14 dage til at svare, efter at han eller hun er blevet underrettet, hvorefter også hun eller han vil miste præmien. Hvis en vinder afviser præmien, vil denne gå tabt og Georg Jensen vil have ret til at udvælge en anden vinder.
 14. Levering af præmien kan tage 2-3 uger. Modtageren er ansvarlig for eventuelle importafgifter og er forpligtet til at opgive yderligere information ved behov.
 15. Georg Jensen forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre, annullere, afslutte eller suspendere konkurrencen efter eget skøn, hvis virksomheden vurderer, at konkurrencen ikke kan afholdes som angivet i nærværende vilkår og betingelser eller i overensstemmelse med gældende love og regler, i tilfælde af en virus, softwarefejl eller uautoriseret menneskelig indgriben eller af enhver anden årsag, der ligger uden for Georg Jensens rimelige kontrol og kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden og uvildigheden eller det normale forløb af konkurrencen. Hverken Georg Jensen, dets datterselskaber eller associerede selskaber kan holdes ansvarlig for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for deres rimelige kontrol.
 16. Hvis en handling, forsømmelse, hændelse eller omstændighed opstår, som Georg Jensen ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og som forhindrer Georg Jensen i at opfylde disse vilkår og betingelser, vil Georg Jensen ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser.
 17. Deltagelse i konkurrencen er underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til konflikter med lovmæssige principper, og henhører under Frederiksbergs Domstols enekompetence.
 18. Med din deltagelse i konkurrencen forventes du at have læst og forstået disse vilkår og betingelser og indvilge i at være underlagt dem. Overtræder du nogen af disse vilkår og betingelser, udelukkes du automatisk fra konkurrencen.

Anvendelse af dine personlige oplysninger

 1. Ved at deltage i konkurrencen, giver deltagerne Georg Jensen lov til at indsamle og behandle deres navn, e-mail adresse og/eller telefonnummer og køn.
 2. Medmindre deltageren er eller bliver medlem af Mit Georg Jensen, i hvilket fald vedkommendes personlige oplysninger bliver behandlet og gemt i henhold til de gældende Betingelser for medlemskab, der kan findes på www.georgjensen.com, vil de indsamlede personlige oplysninger blive anvendt til administrative formål i fbm konkurrencen og blive gemt i en periode på maks. 30 dage efter konkurrencens afslutning.
 3. Udover, hvad der nævnes i sektion 3, vil vinderens eller vindernes personlige oplysninger blive behandlet med henblik på levering af præmien og vil blive slettet senest 1 år efter præmiens leveringsdato.
 4. Ved at deltage i konkurrencen, accepterer deltageren, at hendes eller hans fulde navn, hjemland og -by kan blive offentliggjort på www.georgjensen.com.
 5. Deltagerne kan opnå informationer om Georg Jensens behandling af deres personlige data eller tilbagetrække deres samtykke ved at sende en e-mail til gdpr@georgjensen.com.