KONKURRENCEVILKÅR

 

Disse konkurrencevilkår (”Vilkår”) gælder for dig, der deltager i designkonkurrencen udbudt af Georg Jensen A/S, CVR nr. 26573645, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg (”Georg Jensen”) i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 50-års Regeringsjubilæum.

Ved at deltage i konkurrencen, accepterer du samtidig, at deltagelse sker på nedenstående Vilkår og betingelser:

 

1.            Konkurrencen

1.1              Georg Jensen inviterer alle designtalenter i Danmark til at deltage i konkurrencen om at skabe Georg Jensens næste smykkeikon. Deltagelse sker ved at indsende forslag til et smykkedesign, der hylder Hendes Majestæt Dronningen og denne sjældne og festlige begivenhed. Det vindende smykkedesign vil blive lanceret i Georg Jensens butikker i forbindelse med jubilæumsfejringen i 2022, ligesom en specialudgave af smykkedesignet vil overrakt til Hendes Majestæt Dronningen i anledningen af jubilæet.

1.2             Designkonkurrencen løber fra den 1. oktober 2020 til den 1. december 2020.

1.3              Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook eller Instagram.

 

2.            Sådan deltager du i konkurrencen

2.1             For at deltage i konkurrencen skal du indsende dit designforslag til Georg Jensen. Designforslaget skal efterleve en række krav til design. Derudover skal du efterleve kravene til indlevering af designforslaget. Du kan læse mere om kravene til design og indlevering neden for.

2.2             Du kan enten sende dit designforslag som individuel deltager i konkurrencen eller som en del af en deltagende gruppe på op til tre (3) personer.

2.3             Den er kun muligt at deltage én (1) gang i konkurrencen. Hvis du deltager i konkurrencen som enkeltperson, kan du derfor ikke også deltage i konkurrencen som en del af en gruppe.

 

3.            Kravene til design

3.1              Dit designforslag skal både kunne fungere som et vedhæng og en broche. Derudover skal det indeholde elementer, der hylder Hendes Majestæt Dronningen, regeringsjubilæet eller begge dele.

3.2             Designet skal være i sølv. Designet kan inkludere et guldelement ved eksempelvis at være forgyldt eller have et guldindlæg. Designet kan også inkludere et farvet element som eksempelvis en sten eller emalje.

 

4.            Kravene til indlevering

4.1             For at indsende dit designforslag skal du udfylde deltagelsesskemaet, som findes her.

4.2             I ansøgningsskemaet skal du inkludere en håndskitse eller en digital tegning af dit designforslag i pdf-format. På tegningen skal designet både ses forfra, oppefra, fra siden og i perspektiv. Derudover skal følgende informationer inkluderes på tegningen:

·      Tydelige beskrivelser af mål, herunder specifikationer vedrørende kæde, låsemekanik, mv.

·      Specifikationer vedrørende materialer, sten, emalje, indlæg, forgyldning, mv.

·      Hvis muligt, designets formodede vægt.

4.3             Det er ikke muligt at indlevere fysiske prøver af designet.

4.4             Derudover skal du indsende en kort beskrivelse dig selv eller din grupper, designforslaget og de konceptuelle tanker omkring designet i relation til Hendes Majestæt Dronningen, regeringsjubilæet eller begge dele.  Beskrivelsen skal være på dansk.

4.5             Du indestår for, at du har rettighederne til dit designforslag og det materiale, som du har indleveret til Georg Jensen, at det ikke er en efterligning af tidligere offentliggjorte og beskyttede værker eller produkter, at det ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, og at det i øvrigt ikke er ulovligt.

4.6             Georg Jensen dækker ikke omkostninger forbundet med eller relateret til udviklingen af designforslag.

 

5.            Betingelserne for din deltagelse i konkurrencen

5.1             For at deltage i konkurrencen, skal du opfylde følgende deltagerbetingelser:

·      Du skal være fyldt seksten (16) år på tidspunktet for deltagelse. Personer, der er yngre end atten (18) år, skal have tilladelse af forældre eller værge for at deltage i konkurrencen.

·      Du skal være bosat i Danmark inkl. det danske rigsfællesskab.

·      Du skal indlevere dit designforslag som privatperson. Designforslag kan ikke indleveres af virksomheder.

·      Du skal erklære, at dit designforslag er originalt og designet af de personer, hvis navn(e) fremgår af ansøgningsskemaet.

·      Dit designforslag må ikke have vundet en pris i en tidligere konkurrence.

·      Dit designforslag må ikke indleveres til en anden konkurrence i perioden fra det er indleveret til Georg Jensen, og indtil der er blevet offentliggjort en vinder af konkurrencen.

·      Dit designforslag må ikke tidligere have været til salg eller have været vist, ligesom det ikke må have været produceret, markedsført, overdraget til tredjemand, solgt eller eksponeret på nogen anden måde i perioden fra det er indleveret til Georg Jensen, og indtil der er blevet offentliggjort en vinder af konkurrencen.

·      Du må ikke have en nær relation til Georg Jensen eksempelvis ved at være ansat hos eller være samarbejdspartner til Georg Jensen eller ved at være nær slægtning eller partner til en person, der er ansat hos eller samarbejdspartner til Georg Jensen.

·      Du må ikke deltage i eller arbejde i direkte tilknytning til udvælgelsen af vinderen i konkurrencen.

 

6.            Præmien

6.1             I konkurrencen indgår én førstepræmie. Førstepræmien er én engangsbetaling af et pengebeløb på i alt ethundredetusinde 100.000 dkk og ét (1) eksemplar af det vindende design, både i form af vedhæng og broche. Præmien er personlig og kan ikke returneres eller ombyttes.

6.2             Hvis vinderen af konkurrencen er en gruppe, udbetales engangsbeløbet forholdsvist og i lige deling til de personer, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hver deltager i gruppen modtager endvidere ét eksemplar af det vindende design, både i form af vedhæng og broche. 

6.3             Det vindende design vil blive solgt i Georg Jensens butikker fra november 2021, hvor en del af overskuddet i en periode vil blive doneret til Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond.

6.4             En specialudgave af det vindende design vil blive overrakt til Hendes Majestæt Dronningen.

6.5             Eventuelle væddemåls- og spilleskatter på tildelingen af præmien bæres af Georg Jensen i den udstrækning, det er tilladt i henhold til loven.  Alle former for andre udenlandske, indenlandske eller lokale skatter (inklusive men ikke begrænset til individuel indkomstskat), som kan påføres eller fastsættes som følge af deltagelse i konkurrencen eller tildelingen af præmie, skal bæres af og betales af modtageren af præmien.

6.6             Eventuelle skatter som påføres modtageren af en betaling i henhold til konkurrencebetingelsernes afsnit 9.6, skal afholdes af den enkelte modtager af betalingen og er Georg Jensen uvedkommende.

 

7.            Vinderen

7.1              Vinderen bliver udvalgt på baggrund af en evaluerings- og afstemningsproces, der består af en indledende evaluering, en offentlig evaluering og en endelig evaluering. Du kan læse mere om de enkelte trin i processen neden for. 

7.2             I den indledende og endelige evaluering har dommerpanelets bedømmelse betydning for udvælgelsen af indleverede designforslag. Du kan læse mere om dommerpanelet og tildelingskriterier neden for.

7.3             Dommerpanelet og tildelingskriterier

Dommerpanelet består af fem (5) designeksperter. Ved bedømmelsen af indsendte designforslag lægger dommerpanelet vægt på æstetik og udtryk, funktionalitet, indarbejdede referencer til Hendes Majestæt Dronningen og regeringsjubilæet samt designets kommercielle og produktionsmæssige potentiale.

7.4             Den indledende evaluering

Når fristen for indsendelse af designforslag er udløbet, vil dommerpanelet bedømme de indsendte designforslag og udvælge deres favoritter blandt hvilke, der skal kåres en vinder.

Deltagerne bag de udvalgte favoritter får direkte besked på telefon eller e-mail ved hjælp af de kontaktoplysninger, der angives ved registreringen til konkurrencen. I disse konkurrencebetingelser er de alm. betingelser for overdragelse af rettigheder samt produktion og markedsføring specificeret og aftalt mellem Georg Jensen og dig. Deltagerne bag de udvalgte favoritter præsenteres ved udvælgelsen desuden for Georg Jensens almindelige standardbetingelser for produktion, ændringer, tilpasninger, mv. som Georg Jensen arbejder efter. Som deltager, skal du kvittere for standardbetingelserne. Hvis du ikke kan acceptere standardbetingelserne, ændrer dette ikke på, at designet er overdraget til Georg Jensen og kan markedsføres og produceres i overensstemmelse med den aftale, som er indgået ved accept af disse konkurrencebetingelser.

Deltagerne bag de udvalgte favoritter forbliver anonyme i perioden for den indledende evaluering.

Der produceres efter udvælgelsen af favoritterne prøver af de udvalgte designforslag. På Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag den 16. april 2021 bliver navnene på deltagerne bag de udvalgte favoritter og deres designs offentliggjort i Georg Jensens butikker, på Georg Jensens hjemmeside og på sociale medier så som Facebook, LinkedIn og Instagram.    

7.5             Den offentlige evaluering

I perioden fra den 1. juni 2021 til den 13. juni 2021 udstilles de udvalgte favoritter i en eller flere af Georg Jensens butikker og på Georg Jensens hjemmeside, hvor offentligheden har mulighed for at se og stemme på deres favoritdesign. Resultatet af de afgivne stemmer vil få indflydelse på udvælgelsen af vinderen. 

Der tildeles én (1) stemme per person, der deltager i den offentlige evaluering. Georg Jensen vil senere offentliggøre vilkår og betingelser for deltagelse i den offentlige evaluering.

7.6             Den endelige evaluering

Dommerpanelet vælger det vindende design. Resultatet af den offentlige evaluering vil blive betragtes som det sjette medlem af dommerpanelet i forbindelse med dommerpanelets udvælgelse af vinderen.

Det vindende design vælges i juni 2021. Deltageren bag det vindende design får direkte besked på telefon eller e-mail ved hjælp af de kontaktoplysninger, der angives ved registreringen til konkurrencen. Georg Jensen vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at kontakte vinderen. Hvis vinderen ikke kan kontaktes eller ikke er tilgængelig, forbeholder Georg Jensen sig retten til at kåre en ny vinder blandt favoritterne.

Navnet på vinderen bliver offentliggjort i Georg Jensens butikker, på Georg Jensens hjemmeside og på sociale medier så som Facebook, LinkedIn og Instagram den 22. juni 2021.

 

8.            Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster

8.1             Georg Jensen foretager en elektronisk overførsel af pengebeløbet til vinderens bankkonto, når Georg Jensen har modtaget vinderens betalingsoplysninger. Pengebeløbet udbetales alene til en dansk bankkonto.

8.2             Eksemplar af det vindende design leveres til vinderen med post, medmindre den pågældende vinder ønsker at afhente præmien selv. Eksemplar af det vindende design leveres alene til adresser i Danmark.

8.3             Omkostninger relateret til levering af præmien (inklusive moms) til vinderen betales af Georg Jensen.

 

9.            Immaterielle rettigheder

9.1             Hvis dommerpanelet udvælger dit designforslag til at være et af favorit designforslagene, som produceres og offentliggøres og indgår i den endelige evaluering, overdrages fra tidspunktet for deltagelsen i konkurrencen med eneret til Georg Jensen alle dine overdragelige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, designrettigheder og generelle produktrettigheder i form af blandt andet produktions-, markedsførings- og salgsrettigheder til forslag, skitser til produkter og producerede produkter. Overdragelsen til Georg Jensen omfatter alle dine overdragelige immaterielle rettigheder til produkter i enhver udnyttelsesform, det vil sige også andre produkter og former end vedhæng og broche, ligesom Georg Jensen gives retten til at nødvendige tilpasninger i designet til at kunne sætte dette i produktion. Desuden overdrages til Georg Jensen retten til at lave en særudgave af designet til Hendes Majestæt Dronningen, som blandt andet kan have andre dimensioner eller være udført i andre materialer end de specificerede i designforslaget. Georg Jensen kan herefter frit udnytte de overdragne immaterielle rettigheder til produkter i hele verden. I det omfang overdragelse ikke er mulig som følge af dansk præceptiv lovgivning, indrømmer du en tidsubegrænset vederlagsfri brugsret til Georg Jensen.

9.2             Alle immaterielle rettigheder, inklusive men ikke begrænset til ophavsret, tilhører herefter kun og eksklusivt Georg Jensen og skal tilfalde Georg Jensen. Overdragelsen gælder for hele verden.

9.3             I den udstrækning de immaterielle rettigheder ikke automatisk tilfalder Georg Jensen, overdrager du hermed alle de immaterielle rettigheder i hele verden til Georg Jensen, hvilket hermed accepteres af Georg Jensen.

9.4             Som deltager i konkurrencen giver du Georg Jensen ret til at anvende dit navn, designforslag og det materiale, som du har indleveret, på, inklusive men ikke begrænset til:

·      Præmier,

·      Produkter, og

·      Georg Jensens hjemmeside og sociale medier, herunder eksempelvis Facebook, Twitter, Instagram og Pinterest.

9.5             Såfremt dit designforslag vinder konkurrencen, skal Georg Jensen senest 36 måneder efter, at vinderen af konkurrencen er offentliggjort udnytte de overdragne rettigheder ved iværksættelse af produktion, salg eller optrykning eller lignende kommercialisering af designforslaget. Har du efter de 24 måneders forløb, uden produktion eller salg er iværksat, sendt et anbefalet brev (med kopi i e-mail) med påkrav til Georg Jensen om at iværksætte produktion eller salg på grundlag af designforslaget, og er dette ikke sket senest tolv (12) måneder efter det nævnte påkrav er kommet frem til Georg Jensen, falder rettigheder til det pågældende designforslag tilbage til dig som designer. Den ovenfor nævnte ret giver dig ikke ret til at kræve tilbagegang af rettigheder som følge af Georg Jensens ophør med produktion eller salg af produkter, uanset om Georg Jensen undlader at benytte designet i en periode på fem (5) år eller mere efter ophør eller for typer af udnyttelsesformer af designet, som endnu ikke er anvendt. Ophavsretslovens § 54 er således fraveget.

9.6             Såfremt dit designforslag ikke vinder konkurrencen, men er udvalgt som en af favoritterne i den endelige evaluering, kan Georg Jensen stadig vælge at udnytte dit designforslag til produktion. Gør Georg Jensen dette, vil der falde en engangsbetaling på 100.000 dkk (inkl. moms) til fuld og endelig betaling af overgangen af rettigheder og udnyttelse af samme til Georg Jensen. Dette afsnit 9 om overdragelse af immaterielle rettigheder gælder således også til fulde for dit designforslag.

9.7             Såfremt Georg Jensen ønsker at udnytte et ikke vindende designforslag, skal Georg Jensen senest atten (18) måneder efter, at vinderen af konkurrencen er offentliggjort udnytte de overdragne rettigheder ved iværksættelse af produktion, salg eller optrykning eller lignende kommercialisering af designforslaget. Har du efter tolv (12) måneders forløb, uden produktion eller salg er iværksat, sendt et anbefalet brev (med kopi i e-mail) med påkrav til Georg Jensen om at iværksætte produktion eller salg på grundlag af designforslaget, og er dette ikke sket senest seks (6) måneder efter det nævnte påkrav er kommet frem til Georg Jensen, falder rettigheder til det pågældende designforslag tilbage til dig som designer. Den ovenfor nævnte ret giver dig ikke ret til at kræve tilbagegang af rettigheder som følge af Georg Jensens ophør med produktion eller salg af produkter, uanset om Georg Jensen undlader at benytte designet i en periode på fem (5) år eller mere efter ophør eller for typer af udnyttelsesformer af designet, som endnu ikke er anvendt. Ophavsretslovens § 54 er således fraveget.

 

10.          Konkurrenceforhold

10.1           Hvis juryen udvælger dit designforslag til produktion, må du ikke udvikle, markedsføre eller sælge andre produkter, der kan forveksles med, eller som på nogen måde har lighed med nogle af de forslag, skitser til produkter og produkter, eller som i øvrigt påfører disse forslag, skitser til produkter og produkter direkte konkurrence.

 

11.          Vederlag

11.1            Som vederlag for overdragne immaterielle rettigheder betaler Georg Jensen en royalty til dig som vinder konkurrencen. Royalty erlægges som én engangsroyaltybetaling, som er indeholdt i det pengebeløb, du har vundet i førstepræmien.

11.2           Øvrige deltagere i konkurrencen, herunder deltagerne bag de udvalgte favoritdesignforslag udvalgt af dommerpanelet til produktion, modtager ikke vederlag for overdragne immaterielle rettigheder til Georg Jensen. Udnyttes rettighederne til de udvalgte designforslag, som indgår i den endelige evaluering, af Georg Jensen, som beskrevet i afsnit 9.6, vil der dog ske en engangsbetaling, som beskrevet i afsnittet.

 

12.          Markedsføring

12.1           Som vinder af konkurrencen, er du berettiget til at få dit navn markedsført i forbindelse med markedsføring af dit designforslag i analogt og digitalt markedsføringsmateriale i overensstemmelse med sædvanlig praksis på markedet for denne type designs og produkter.

12.2           Som deltager i konkurrencen har du accepteret i et rimeligt omfang at ville deltage i en række aktiviteter relateret til konkurrencen som eksempelvis interviews, events samt stille dig til rådighed for pressen. Efter nærmere aftale med Georg Jensen kan rimelige transportomkostninger til arrangementer samt rimelige udgifter til forplejning og overnatninger dækkes af Georg Jensen mod udlevering af regnskabsbilag].

12.3           Georg Jensen kan desuden anvende dit navn, billede, profilbeskrivelse, herunder biografi, CV eller lignende på deltagere i konkurrencen i analoge og digitale markedsføringsmaterialer eller som led i anden form for kommunikation vedrørende Georg Jensens eksterne eller interne relationer.

 

13.          Anvendelse af Georg Jensens navn

13.1           Du må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Georg Jensen i hvert enkelt tilfælde anvende Georg Jensens navn, henvise til Georg Jensen eller Georg Jensens binavne, varemærker eller betegnelser. Dog må du gerne benytte Georg Jensen som en reference i dit CV.

 

14.          Forbehold

14.1           Georg Jensen forbeholder sig retten til:

·      at foretage mindre ændringer, justeringer mv. af designet i forhold til indleverede designforslag, herunder eksempelvis af form, dekoration eller af teknisk materialemæssig karakter,

·      at diskvalificere enhver deltager, der ikke efterlever disse Vilkår,

·      at diskvalificere enhver deltager ved mistanke om snyd,

·      at udpege en alternativ vinder i tilfælde af, at vinderen har handlet i strid med disse Vilkår,

·      at tilpasse disse Vilkår,

·      at indstille, udskyde eller ændre konkurrencen uden varsel, hvis det findes nødvendigt, og som følge heraf ikke udløse præmien.

 

15.          Ansvar

15.1           Du accepterer, at deltagelse i konkurrencen sker på din egen risiko.

15.2           Du accepterer, at du er ansvarlig for alle krav, der er opstået som følge af, at dit designforslag krænker rettigheder, der tilhører tredjeparter, eller i øvrigt er ulovligt.

15.3           Georg Jensen frasiger sig ethvert ansvar for:

·      indsendte designforslag i forbindelse med konkurrencen,

·      tab eller skade, hverken direkte eller indirekte, i forbindelse med konkurrencen, herunder eksempelvis i forhold til præmien eller Georg Jensens indstilling, udskydelse eller ændring af konkurrencen,

·      virus eller anden skade på deltagerens computer som følge af deltagelse i konkurrencen,

·      eventuelle trykfejl eller utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.

 

16.          Behandling af dine personoplysninger

16.1           Når du deltager i konkurrencen, eller du som forældre eller værge har givet tilladelse til, at en person under 18 år må deltage i konkurrencen, behandler Georg Jensen personoplysninger om dig i form af dit navn og kontaktoplysninger.

16.2           Formålet med behandlingen er at kunne afholde konkurrencen og kontakte vindere, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Dine personoplysninger slettes senest indenfor seks måneder efter vinderen er fundet hos Georg Jensen. Husk at du altid kan anmode om, at dine personoplysninger slettes igen, idet du dog skal være opmærksom på, at anmoder du om at få slette dine oplysninger er det det samme som at tilbagetage din deltagelse i konkurrencen. Du kan læse mere om Georg Jensens behandling af dine personoplysninger i Georg Jensens personalepolitik.

16.3           Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Georg Jensen pr. e-mail privacy@georgjensen.com.

 

17.          Øvrigt

17.1            Hvis og i den udstrækning en bestemmelse i disse Vilkår ikke er juridisk bindende eller erklæres ugyldig eller erklæres ikke at kunne opretholdes af en domstol, påvirker det ikke øvrige bestemmelser i disse Vilkår.

17.2           Disse Vilkår er underlagt dansk ret.

17.3           Retten på Frederiksberg eller den domstol, der ligger tættest på deltagerens bopæl, udgør værneting for enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med disse Vilkår.

17.4           Konkurrencen må ikke anvendes til at:

·      Udtrykke politiske, religiøse, voldelige, seksuelle eller racistiske meninger, der er ulovlige eller i strid med god moral,

·      Forulempe, genere, diskriminere eller foretage seksuel hentydning,

·      Placere skadelig software som eksempelvis virus eller orm i Georg Jensens software,

·      Skade Georg Jensens navn,

·      Begå krænkelser i rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, der tilhører tredjepart.

 

18.          Spørgsmål

18.1           Eventuelle spørgsmål angående konkurrencen kan stilles til Georg Jensen pr. e-mail: designkonkurrence@georgjensen.com.