shaker champagne bowl manhattan ice bucket tray

吧台與酒器

以創新享受講究生活,激起品酒愛好者,將優雅的現代主義帶到娛樂生活之中。
  • NT$ 39,800
  • NT$ 114,900
  • NT$ 331,600
  • 聯繫我們以獲取價格資訊
  • NT$ 265,300