Alfredo系列 系列

ALFREDO 椒盐瓶,小

Alfredo 3586040 https://www.georgjensen.com/zh-cn/alfredo-salt-and-pepper-small/3586040.html

Alfredo 伴随您从厨房移动到饭厅,无论是将其拿在手上还是优雅地将其放置在柜台或桌上,其工效学设计所呈现的效果一样与众不同。

产品讯息